Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu (“Sl.glasnik RS” br. 36/2009 i 88/2010) direktor preduzeća “Stalis-tours” doo, iz Novog Sada, Pap Pavla 27, dana 25.01.2016. godine utvrđuje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. Predugovorno obaveštenje

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (u daljem tekstu: Ugovor) svojim potpisom, u ime svih putnika iz Ugovora (u daljem tekstu: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja (u daljem tekstu: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim uslovima putnog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između putnika i “Stalis-toursa” kao organizatora putovanja (u daljem tekstu: Organizator) i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim, eventualnih odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom.

Pre zaključivnja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novopredloženi Program-ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2. Prijave, uplate, ugovor

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedistu, eventualnim ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkikim agencijama koje imaju sa Organizatorom zaključen Ugovor o posredovanju (u daljem tekstu: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, već je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora na način na koji je prijava učinjena i uplatom akontacije u visini od 30-50% od cene aranžmana, a u zavisnosti kako je Programom predviđeno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 7-15 dana pre početka putovanja.

Ukoliko Putnik u roku ne izvrši uplatu u celosti smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 11. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za pojedinačnog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program, koji je prethodno objavljen ili naknadno izmenjen, postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled vise sile. Ukoliko dođe do izmene ili otkaza ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu stete u skladu sa tačkom 11. Opstih uslova.

3. Obaveze i prava Organizatora

 • Osim usluga iz Programa Organizator u Ugovoru unosi posebne zahteve Putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio.
 • Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvrsenju ili nepotpunom izvrsenju Ugovora. (u daljem tekstu: Sniženje cene) povodom blagovremene i pisane reklamacije-prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opstim uslovima, osim ako su propusti u izvrsenju Ugovora nastali krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreno kao neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem vise sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti, ni resiti.
 • Da se stara o pravima i interesima Putnika.
 • Pre polaska dostavi Putniku ime adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, lokalne agencije partnera ili, ukoliko toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku.
 • Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa.
 • Sve usmene ili bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opstim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije Putnika.

4. Obaveze i prava Putnika

 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opstim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu navedeni u objavljenom Programu.
 • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja ili ih pribaviti preko Organizatora, na način i pod uslovima koje je Organizator ugovorio sa osiguravajućom kućom. Za neposedovanje polise osiguranja Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost.
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom.
 • Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke, kao i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i drugo ispunjavaju uslove određene propisima svih zemalja koje se posećuju po Programu. Ovde se podrazumevaju granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi.
 • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova.
 • Da uz odobrenje Organizatora blagovremeno odredi drugo lice koje putuje umesto njega, kao i da Organizatoru naknadi stvarne troškove koje bi nastale zbog zamene.
 • Da bez odlaganja, na licu mesta opravdani prigovor saopšti Organizatoru, po pravilu u pisanoj formi.
 • Da se pre zaključenja Ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (msp.gov.rs), a i na druge načine o zemljama tzv. visokog rizika.
 • Da se najranije 48, a najkasnije 24 sata informiše kod ovlasćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. Cene i sadržaj usluga

Cene su, u zavisnosti od Programa iskazane u dinarima ili stranoj valuti, pri čemu se cene iskazane u stranoj valuti preračunavaju u dinare po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora na dan plaćanja, odn. uplate. Cene se formiraju na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge realizovane u inostranstvu, koje nisu unapred ugovorene i plaćene, Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvrsiocu usluga.

Cena iz Ugovora uključuje unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili vise usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaj, ishrana, prevoz, priprema i organizovanje putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (u daljem tekstu: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje troškove i usluge koje nisu navedene u programu.

Posrednik nema ovlasćenje da ugovara u ime Organizatora posebne usluge, a koje nisu predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su date u Programu, određeni su od neposrednih vršilaca usluga. U slučaju pogrešno datih podataka Organizatoru od strane Putnika, pri čemu se posebno misli na starost osoba koje uživaju pogodnosti (deca) Organizator ima pravo da naplati stvarnu cenu uz doplatu od 2.000 dinara za manipulativne troškove.

Za povećanje cene do 10% nije potrebna saglasnost Putnika i nije osnov za raskidanje Ugovora.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10% Putnik ima pravo da a) zahteva zamenu za sličan Program bez doplate, b) da putem pisanog otkaza raskine Ugovor, ukoliko najkasnije 48 sati po prijemu obavestenja o povećanju cena obavesti Organizatora. Ako u navedenom roku ne obavesti Organizatora pisanim putem o raskidu Ugovora, smatraće se da prihvata novu cenu.

Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti predmet bilo kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

6. Kategorizacija i opis usluga

Sve usluge navedene u Programima podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. Za usluge van Programa Putnik mora zaključiti Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima ili sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga, osim ako Putnika nije izričito uputio na to. Organizator odgovara samo za opis usluga sadržanih u svojim Programima, odn. svom sajtu, s tim da očigledne stamparske i računske greske daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i druge usluge date su prema službenoj kategorizaciji svake zemlje ponaosob i to u vreme pripreme i objavljivanja programa, pa su kao takvi različiti po destinacijama i ne mogu se upoređivati, čak i na istoj destinaciji.

Datum početka i završetka putovanja naveden u Programu ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu.

7. Smeštaj, ishrana, prevoz

Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu navedenom u Programu, pri čemu Putnik ne može stavljati primedbu na položaj objekta, spratnost, buku, parking itd.

Smeštaj Putnika u objekat je u periodu od 14 do 16 sati, u zavisnosti od uslova svakog smeštajnog objekta, pri čemu je Organizator u obavezi da o tome obavesti Putnika.

Napuštanje objekta je od 9 do 11 sati zadnjeg dana korišćenja usluga smeštaja. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom prevremenog i povremenog napuštanja smeštajnog objekta.

Funkcionisanje klima uređaja je različito po destinacijama i objektima i Organizator o tome ima obavezu da blagovremeno obavestu Putnika.

Po otpočinjanju turističkog putovanja, a zbog opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije, u ugovorenom mestu smeštaja i to na teret Organizatora. Ukoliko je Putnik saglasan, može se izmeniti smeštaj u objekte niže kategorije, s tim da će Organizator izvršiti povraćaj razlike u ceni, srazmerno smanjenoj kategoriji objekta.

Putnik je dužan da se stara o čuvanju dragocenosti, vrednih stvari i novca, unosu hrane i pića u sobe, kao i o svim ostalim okolnostima sa kojima Organizator nije mogao biti upoznat, tako da svu štetu nastalu kao posledica toga snosi Putnik.

Ishrana je navedena u Programu prema uslovima koji svaki smeštajni objekt, a koji pruža uslugu ishrane, ima.

Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkikih autobusa i minibuseva, kao i drugih prevoznih sredstava ako ispunjavaju uslove predviđene propisima.

Putne pravce, pauze – mesta i njihovo trajanje određuju vodič ili vozač.

Pri putovanju u inostranstvo, na graničnim prelazima, dozvoljeno je putnicima da prijave tehniku koja im je neophodna u toku putovanja (fotoaparat, kamera, notebook i sl), ali se Organizator ne zadržava u cilju sređivanja dokumentacije za povrat carine, odn. poreza.

8. Putne isprave, zdravstveni i zakonski propisi

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informišu kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator.

Posrednik ili Organizator nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

9. Prtljag

Pri prevozu u drumskom saobraćaju, Putnik može imati 2 komada prtljaga.

Prenos prtljaga od prevoznog sredstva do smeštajnog objekta i nazad je obaveza Putnika. Za nestanak i ostećenje prtljaga od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za prtljag zaboravljen u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Putnik je obavezan da oštećenje ili nestanak prtljaga prijavi Organizatoru ili prevozniku u toku puta.

10. Promena i otkaz Ugovora od strane Organizatora

Organizator može odustati od Ugovora potpuno ili delimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje bi, da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Organitzatoru da Program ne objavljuje i ne zaključuje Ugovore, u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih Putnika i drugih objektivnih okolnosti, o čemu je dužan obavestiti Putnike najkasnije 5 dana pre predviđenog početka putovanja, uz obavezu da Putniku izvrsi povraćaj uplaćenih sredstava u celosti, najkasnije u roku od 8 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj putnika treba da bude za putovanje autobusom 30 putnika, minibom – 18 putnika i kombi vozilom – 6 putnika.

U slučaju potpunog odustanka od Ugovora Organitzator će nastojati da Putniku ponudi alternativni program za istu ili drugu destinaciju, a koju Putnik u roku od 24 sata pismenim putem prihvata ili odbija. U slučaju prihvatanja novog Ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja, po bilo kom pravnom osnovu prema Organitzatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

Organitzator pre početka i za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja, na najpovoljniji način, obavestiti putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene marsrute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje, bez obaveze isplate stete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troskove izmene Programa. Ukoliko se započeto putovanje iz opravdanih razloga prekine, Organizator ima pravo na naknadu stete za stvarno izvrsene usluge.

11. Otkaz Ugovora od strane Putnika

Putnik ima pravo da odustane od putovanja o čemu je dužan pismeno obavestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izraženu u procentima u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:

 • 20% – za otkaz 29 do 20 dana od početka putovanja;
 • 40% – za otkaz 19 do 15 dana od početka putovanja;
 • 80% – za otkaz 14 do 10 dana od početka putovanja;
 • 90% – za otkaz 9 do 6 dana od početka putovanja;
 • 100% – za otkaz 5 do 0 dana od početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl. smatra se odustajanjem Putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, učinjene troškove, ukoliko je do otkaza doslo zbog iznenadne bolesti ili smrti Putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odn. poziva za vojnu vežbu Putnika ili zvanično proglašene elementarne nepogode. Za navedene slučajeve Putnik je dužan Organizatoru dostaviti dokaz – potvrdu lekara opste medicine, otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, umrlicu, poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa. Organizator, u slučaju da Putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrsi sam Organizator, dužan je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troskova.

U slučaju otkaza putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, Putniku sredstva vraća osiguravajuća kompanija čiju polisu o otkazu putovanja Putnik poseduje. Kod otkaza Ugovora, Putniku se ne vraća iznos uplaćen Organizatoru za dobijanje viza. Ukoliko Putnik napusti smeštajnu jedinicu pre završetka aranžmana neće se izvrsiti refundacija za neiskorišćeni deo aranžmana bez obzira na razlog napustanja.

12. Osiguranje i garancija putovanja

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Organizator i Posrednik nude putno osiguranje u svojstvu posrednika. Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva zdravstveno osiguranje te se Putniku preporučije da isto sam obezbedi, jer neposedovanje zdravstvenog osiguranja može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troskove eventualnog lečenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja:

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:

Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 300.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača.

Osiguranjem se obezbeđuju:

U slučaju insolventnosti:

 • troškovi nužnog smestaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji i inostranstvu, u mesto polaska;
 • potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;
 • potraživanja uplaćanih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja os strane putnika, u skladu sa opstim uslovima putovanja,
 • potraživanje razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvrsenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U slučaju štete nanete putniku:

 • potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje osiguranik nije realizovao ,
 • potraživanja razlike između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvrsenju ili nepotpunom izvrsenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.
 • 1 polisu osiguranja br. 228698 od 25.01.2016. god. osiguravajuće kompanije€ž MILENIJUM OSIGURANJEa.d.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10L.

(Putnik zatečen na putovanju treba na najbrži način da kontaktiraju osiguravača€, na tel/fax br. +381 11 7152-300 ili 7152-306)

Putnik je obavezan da dostavi osiguravaču i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e-mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvrsne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog resenja potrosačkog spora, u skladu sa ovim Opstim uslovima i Opstim uslovima YUTE.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.

13. Pomoć, prigovor, tužba i rešavanje sporova

Putnik je obavezan bez odlaganja, na licu mesta, opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organitzatora, a ako ovaj nije dostupan, direktno Organitzatoru i neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr), sarađivati u dobroj nameri da se otklone uzroci prigovora i prihvatiti ponuđeno resenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24 do 48 sati da se opravdani prigovor otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, lose očisćen apartman….).

Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organitzatora ili izvrsiocem usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otkljonjen na licu mesta, putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korisćenje ponuđenog resenja smatra se da je Program u celosti izvrsen.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od 8 dana po zavrsetku putovanja isključivo Organitzatoru dostaviti opravdanu i dokumentovanu pisanu reklamaciju (potvrdu o prigovoru, račune o plaćenim dodatnim troskovima, zahtev po vrstama neizvrsenih usluga činjenično konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog Putnika ponaosob i druge dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni. Svaki Putnik, potpisnik Ugovora u svoje ime i u ime lica iz Ugovora ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinačno. Organitzator neće razmatrati grupne reklamacije.

Organitzator je dužan uzeti u razmatranje samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta.

Organitzator je dužan dostaviti Putniku pisani odgovor, odnosno Putniku isplatiti razliku u ceni u roku od 15 dana od dana prijema uredne dokumentacije. Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organitzator će Putniku dostaviti odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propustanja. Organitzator će u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog, a neizvrsenog dela usluge, ne može obuhvatati već iskorisćene usluge, ni dostići iznos celokupne cene Programa putovanja. Visina naknade koja se isplaćuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru srazmerna je stepenu neizvrsene, odnosno delimično izvrsene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organitzatora za mirno resenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja od Organitzatora u vezi spornog odnosa, bez obzira da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvrsenoj refundaciji sa klauzulom o konačnom razresenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se da je povraćaj razlike u ceni Putniku izvrsen i postignut dogovor sa putnikom, a u skladu sa zakonom i ovim Opstim uslovima, kada je Organitzator Putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zaključenja Ugovora i drugim raspoloživim dokazima, te da je Organitzator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred nadležnim organima pre isteka roka za resavanje prigovora, odn. reklamacije smatraće se preuranjenim, kao i obavestavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora i ovih Opstih uslova.

14. Individualna putovanja – ” na upit” i pojedinačne usluge

Za individualne rezervacije – na upit, putnik polaže na ime troskova rezervacije iznos od 1.500 dinara. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvrdi u ugovorenom roku troskovi rezervacije se u potpunosti vraćaju Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrdjenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos troskova rezervacije Organitzator zadržava u celosti.

15. Zastita ličnih podataka putnika

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organitzatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organitzator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, a da se pri tome ne mogu saopstavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja, kao i imena saputnika. Pomenuti podaci se mogu dati samo licima određenim posebnim propisima.

16. Obaveznost primene

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opste uslove, a u slučaju posebnih vidova turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i drugo, a koje će činiti sastavni deo takvih ugovora.

U slučaju zakonom predviđene nadležnosti redovnog suda Putnik i Organitzator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedistu Organizatora, uz primenu ovih Opstih uslova i propisa R. Srbije.

Ovi Opsti uslovi putovanja važe od 25.01.2016. godine.

Za “Stalis-tours”, doo

_________________________

Rozalija Simon, direktor

U Novom Sadu, 25.01.2016. godine