26.04/02.05.2018

Autobusom

1. dan 26.04.2018
Polazak iz Novog Sada u 04h ujutru (Železnička stanica) preko Beograda, Pančeva ka Rumuniji. Poseta srpskom manastiru sv. Georgija, gde se nalazi deo lobanje i veriga sv. Georgija; moleban za put. Nastavak puta sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan 27.04.
Dolazak u Jaši.Poklonjenje i celivanje moštiju Prepodobne Paraskeve.Čitanje akatista kod moštiju Prepodobne(po potrebi čitanje molitve nad moštima Prepodobne Paraskeve).Polazak za Ukrajinu. Dolazak u  Ukrajinu u manastir  Bančine.Smeštaj.Odlazak na ekskurziju  po  manastiru. Bančine  je jedna od najlepših crkava i  jedan od najlepših manastira na prostorima bivšeg  SSSR-a. Noćenje u manastiru.

3. dan 28.04
Posle rane liturgije,polazak za Kijevo.Usputno zadržavanje radi odmora.

Dolazak u manastir  Golosejevska  pustinja.Smeštaj.Poklonjenje moštima prepodobnog Alekseja i Alipije.

Večernja služba.Noćenje u manastiru.

4. dan  29.04
Liturgija u Lavri. Celodnevna ekskurzija po Kijevu. Obilazak donjih i gornjih  Peštera u Lavri u kojima se nalazi 140 netruležnih moštiju. Ekskurzija po lavri. Slobodno vreme za kupovinu u dobro opremljenim i povoljnim prodavnicama. Poseta Sveto Vavedenskom manastiru i poklonjenje čudotvornoj ikoni Majke Božije Priziv na smirenje. Kitajevska pustinja, poklonjenje moštima prepodobnog Teofila ( po čijem žitiju je snimljen film “Ostrvo”),poklonjenje grobu prepodobne Dositeje,Jonski i Zverenicki manastirima. Noćenje u manastiru.

5. dan 30.04
Posle rane liturgije,priprema polaska za Počajevo.

Dolazak i smeštaj u Počajevskoj lavri.Ekskurzija po manastiru.. Poklonjenje moštima Prepodobnih Jova i Amfilohija .Ulazak u pećinu prepodobnog Jova. U Lavri se nalazi dobro opremljena trpezarija gde se može vrlo povoljno jesti, kao i dobro opremljene prodavnice.Odmor i večernja služba. Noćenje u manastiru.

6. dan 01.05.2018
Akatist Majci Božijoj Počajevskoj,poklonjenje i celivanje čudotvornoj ikoni,božanstvena liturgija.

Po završetku liturgije,priprema polaska za Srbiju.

Usputno zadržavanje radi odmora.

7.dan 02.05
Dolazak u Novi Sad kod Železničke stanice (prekog Beograda i Pančeva) u ranijm jutarnjim časovima.

Kraj programa.

Cenovnik je rađen na bazi minimum 35 putnika.

Program broj 6 od 24.03.2018. Organizator putovanja Stalis Tours d.o.o., Pavla Papa 27, Novi Sad. Licenca OTP 02/2013 izdao APR registar turizma 29.01.2013

Agencija zadržava pravo otkaza putovanja u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, najkasnije 5 dana pre putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA STALIS TOURS

STALIS TOURS 021/421-257 – 063/506-823

CENA ARANŽMANA 180 €

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti srednjem kursu UniCredit banke na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom , A/C, audio/video
 • 4 noćenja u manastirskim konacima sa uračunatim taksama
 • međunarodno putno osiguranje
 • usluge vodiča
 • troškove i organizaciju puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • individualne troškove

OPIS SMEŠTAJA:

Ukrajina:

Bančine (1 noćenje)

Kijevo – Golosejevska Pustinja (2 noćenje)

Počajevo (1 noćenje)

– Manastirski konaci nisu kategorizovani i kvalitet se razlikuje od manastira do manastira ali je svakako smeštaj nadsve pristojan. Sobe se 1/3, 1/4 i 1/6 strukture. U većini slučajeva sobe imaju sopstveno kupatilo ili na dve sobe jedno kupatilo.

U većini manastira postoji manastirska trpezarija gde se može povoljno obedovati (cena u proseku 2-4 €)

NAČIN PLAĆANJA:

 • Avans u iznosu od 30%  (u dinarskoj protivvrednosti) prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pred put, gotovinski ili preko računa
 • Plaćanje na rate: 30%  (u dinarskoj protivvrednosti) prilikom rezervacije: čekovima ili administrativnom zabranom: Poslednja rata do 15.06.2018.

NAPOMENA: Putnici se prilikom rezervacije opredeljuju za način plaćanja. Jednom započet način plaćanja se ne može menjati. 

NAPOMENA:

Putnici se prilikom rezervacije opredeljuju za način plaćanja. Jednom započet način plaćanja se ne može menjati. Postoji mogućnost ishrane po manastirskim restoranima (okvirna cena obroka je 2-4 € po osobi po obroku).

POSEBNE NAPOMENE:

Molimo sve putnike da se prijstojno obuku i pripremljeno krenu na put. Žene obavezno moraju imati marame i suknje.

PRILIKOM PRIJAVE ZA PUTOVANJE DOSTAVITI KOPIJU PASOŠA I KONTAKT TELEFON.

Uplatu rezervacije od 30% u dinarskoj protivvrednosti, nakon potpisivanja Ugovora o putovanju, možete izvršiti na račun 170-30016129000-53, Primalac: Stalis Tours doo, Novi Sad, Pavla Papa 27, Svrha uplate: Pokloničko putovanje, ili lično u agenciji Pavla Papa 27, Novi Sad.

 •  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 •  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 •  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 •  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 •  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 •  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 •  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 •  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana… ne rade.
 •  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 •  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 •  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 •  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 •  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 •  Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 •  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 •  Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 •  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Online Upit