Agencija Stalis-tours već tri godine uspesno sarađuje sa Osiguravajućim drustvom Milenijum osiguranje A.D. Beograd.

Nasi putnici koji putuju za inostranstvo mogu da uplate putno zdravstveno osiguranje po osobi dnevno cca 110 din za osobe do 75 godina, odnosno 275 din za osobe preko 75 godina.

Suma osiguranja kod ovih iznosa je 30.000 evra. Na zahtev putnika može da se uradi i polisa sa sumom osiguranja od 15.000 evra.

Milenijum osiguranje nudi sijaset mogućnosti za Vaše bezbedno putovanje u inostrastvu, a o detaljima se možete informisati na njihovom sajtu ili lično u agenciji.

MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o., Bulevar Mihajla Pupina 10L, SR / 11 000 Beograd, Tel.: 381 11 / 44 077 00, Fax.: 381 11 / 44 077 06
www.milenijum-osiguranje.rs
MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o.
Generalna direkcija
PIB 10002119

INFORMACIJA ZA UGOVARAČA OSIGURANJA

U skladu sa odredbama Zakona o osiguranju, Milenijum osiguranje a.d.o kao osiguravač , pre zaključenja
ugovora o osiguranju obaveštava ugovarača o sledećim informacijama:

(1) Podaci o Osiguravaču

Milenijum osiguranje a.d.o Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10l, 11 070 Novi Beograd.

(2) Osiguranje se zaključuje u skladu sa sledećim Uslovima osiguranja :

OBAVEZNO OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU

 • Opšti uslovi za osiguranje lica od nesrećnog slučaja (nezgode)
 • Dopunski uslovi za osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Navedeni uslovi osiguranja uručeni su Ugovaraču osiguranja sa Informacijom.
Na pitanja koja nisu regulisana Uslovima osiguranja primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o osiguranju,
Zakona o obligacionim odnosima kao i drugi važeći propisi Republike Srbije.

(3) Trajanje osiguranja

Ugovor o osiguranju se zaključuje sa određenim

rokom trajanja što Ugovarač osiguranja i Osiguravač sporazumno utvrđuju pre zaključenja ugovora o
osiguranju i taj podatak se upisuje u Polisu osiguranja.

(4) Osiguravajuća pokrića /isključenja
I Osigurana pokrića

1)Predmet osiguranja, u skladu sa ovim Uslovima, su putnici u sredstvima javnog prevoza. Rizici pokriveni
osiguranjem, kao i isključenja u vezi sa tim rizicima definisani su uslovima osiguranja navedenim u tački 2. ove
Informacije i isti se navode u ponudi/polisi.

(5) Visina premije osiguranja

Visina premije osiguranja i način plaćanja određeni su Tarifom premija Osiguravača i njen tačan iznos se
iskazuje u pisanom Ponudi/Polisu osiguranja i plaća se u ugovorenom roku. Porez na obračunatu premiju
osiguranja se ne obračunava.
(6) Prava na raski i odustanak od Ugovora o osiguranju regulisani su u Uslovima osiguranja i zakonskim
propisima iz tačke 2. ove Informacije
(7) Pisana ponuda za zaključenje Ugovora o osiguranju učinjena od strane Osiguravača , obavezuje Osiguravača
u periodu od 8 dana od dana izdavanja iste , ukoliko nije određen drugačiji rok.

(8) Rok i način podnošenja odštetnih zahteva definisani su Uslovima osigurana I zakonskim propisima iz tačke 2
Informacije.

(9) Zaštita prava i interesa Ugovarača osiguranja

Prigovor je izjava nezadovoljstva upućena od strane ugovarača, osiguranika ili korisnika iz ugovora o
osiguranju, a koja se odnosi na izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju.

Prigovor se može uputiti Milenijum osiguranju a.d.o na sledeće načine:

 • Elektronskom poštom na adresu: prigovori@mios.rs;
 • Na zvaničnoj internet prezentaciji Društva www.milenijum-osiguranje.rs ;
 • Putem kontakt telefona +381 114407700 , fax: +381 114407706 Generalne Direkcije Društva;
 • U poslovnim prostorijama Milenijum osiguranja a.d.o u ul. Bulever Mihajla Pupina 10 L, 11070 Novi Beograd
 • Poštom na adresu Milenijum osiguranja a.d.o Korisnik usluge osiguranja može podneti prigovor lično ili preko svog zastupnika, odnosno punomoćnika

Prigovor treba da sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • Ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište
  pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se
  prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica
 • Razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca
 • Dokaze kojim se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • Datum podnošenja prigovora
 • Potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
 • Punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.

Milenijum osiguranje a.d.o je dužno da podnosiocu prigovora pismeno odgovori najkasnije u roku od 15
dana.

(10) Organ nadležan za nadzor nad poslovanjem Osiguravača i zaštitu prava i interesa korisnika usluga
osiguranja je Narodna banka Srbije , Kralja Petra 12, 11 000 Beograd.

(11) Obrada ličnih podataka

Osiguravač se obavezuje da će ličen podatke , nužne za zaključenje i sprovođenje ugovora o osigranju,
prikupljati, obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnostI.

Prijem informacije pre zaključenja o osiguranju dana …………………………

Obaveštavanje putem iste i upoznavanje sa Uslovima osiguranja iz tačke 2 kao i njihovu dostupnost osiguraniku
u slučaju kada Ugovarač osiguranja i Osiguranik nisu isto lice, Ugovarač osiguranja potvrđuje svojim potpisom.
Za sva dodatna pitanja Ugovarač/Osiguranik se može obratiti Osiguravaču na adresu Mihajla Pupina 10l,
Beograd ili e mali adresu office@mios.rs .